Licytacja nieruchomości: 42-200 Częstochowa, ul.Wręczycka 104
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 października 2017 13:41

 W dniu 14-12-2017r. odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej:
    42-200 Częstochowa, Wręczycka 104


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2017r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 131/4 obręb 0095 o powierzchni 0,0338 ha, na której znajduje się budynek handlowo-usługowy wykonany w konstrukcji stalowej oraz budynek murowany
stanowiącej własność dłużnika:
    Marcin Telenga
położonej:
    42-200 Częstochowa, Wręczycka 104, Częstochowa,
    dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1C/00014009/6.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 175.000,00zł
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  116.667,00zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 17.500,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania
Rękojmię należy wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów, Sąd Rejonowy w Częstochowie
  Bank Gospodarstwa Krajowego I O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004
 z zaznaczeniem nr XV Co 302/17.


W myśl art. 962 § 1 kpc rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu (art. 953 § 1pkt4).
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 
Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie   ,ul.  Okólna 87 B 
tel. 0-34 3656510.             

 

Niniejsze strony maja charakter informacyjny i nie stanowia reklamy dzialalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążace w jakikolwiek inny sposób