Licytacja nieruchomości: 42-140 Panki, ul. Powstańców Śląskich 45
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 września 2017 06:07

W dniu 26-10-2017 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
    42-140 Panki, ul.Powstańców Śląskich 45


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2017 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4/1, obręb 0011 Panki, o powierzchni 0,2008 ha; zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność:
    Joanna Matyszczak

    położonej:
    42-140 Panki, ul.Powstańców Śląskich 45,
    dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku
    prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ2C/00037516/7.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 240 000,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  180 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 24 000,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania
Rękojmię należy wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów, Sąd Rejonowy w Częstochowie
  Bank Gospodarstwa Krajowego I O. w Warszawie82 1130 1017 0021 1000 4690 0004
 z zaznaczeniem nr XV Co 2715/17.

W myśl art. 962 § 1 kpc rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu (art. 953 § 1pkt4).
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 
Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie   ,ul.  Okólna 87 B 
tel. 0-34 3656510.

 

Niniejsze strony maja charakter informacyjny i nie stanowia reklamy dzialalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążace w jakikolwiek inny sposób