Licytacja nieruchomości: 42-200 Częstochowa, ul. Witosa 5/34
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 12:51

W dniu 18-10-2017 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego:
    42-200 Częstochowa, ul. Witosa 5/34

 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2017 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,90 m² ,
mieszczącego się na ósmym piętrze w budynku wielorodzinnym; lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju; układ mieszkania narożny: północ-zachód
stanowiącego własność dłużników:
    Bogumiła Wilk
              Jan Wilk
położonego:
    42-200 Częstochowa, ul. Witosa 5/34,
    dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1C/00124111/8.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 127.000,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  95.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 12.700,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania
Rękojmię należy wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów, Sąd Rejonowy w Częstochowie
  Bank Gospodarstwa Krajowego I O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004
 z zaznaczeniem nr XV Co 1412/17 .


W myśl art. 962 § 1 kpc rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu (art. 953 § 1pkt4).
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 
Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie   ,ul.  Okólna 87 B 
tel. 0-34 3656510.             

 

Niniejsze strony maja charakter informacyjny i nie stanowia reklamy dzialalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążace w jakikolwiek inny sposób